Mbështetja Financiare dhe Burimet

Ndihma e përkohshme për familjet në nevojë (TANF)

Programi i Ndihmës së Përkohshme për Familjet në nevojë (TANF) ofron ndihmë të përkohshme financiare për gratë shtatzëna dhe familjet me një ose më shumë fëmijë në ngarkim. TANF ofron ndihmë financiare për të ndihmuar në pagimin e ushqimit, strehimit, shërbimeve komunale dhe shpenzimeve të tjera përveç mjekësore. Për më shumë informacion dhe përshtatshmëri, klikoni këtu.