Hỗ trợ Tài chính & Tài nguyên

Hỗ trợ tạm thời cho các gia đình nghèo khó (TANF)

Chương trình Hỗ trợ Tạm thời cho các Gia đình Nghèo khó (TANF) cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời cho phụ nữ mang thai và các gia đình có một hoặc nhiều trẻ em phụ thuộc. TANF cung cấp hỗ trợ tài chính để giúp thanh toán thực phẩm, chỗ ở, tiện ích và các chi phí khác ngoài y tế. Để biết thêm thông tin và đủ điều kiện, bấm vào đây.