Pinansyal na Suporta at Mga Mapagkukunan

Temporary Assistance for Needy Families (TANF)

Ang programang Temporary Assistance for Needy Families (TANF) ay nagbibigay ng pansamantalang tulong pinansyal para sa mga buntis na kababaihan at mga pamilyang may isa o higit pang mga anak na umaasa. Ang TANF ay nagbibigay ng tulong pinansyal upang tumulong sa pagbabayad ng pagkain, tirahan, mga kagamitan, at mga gastos maliban sa medikal. Para sa karagdagang impormasyon at pagiging karapat-dapat, mag-click dito.