Spotlight ng NCTV: DuPage Health Coalition Programs Tumutugon sa mga Disparidad sa Pangkalusugan

Mag-click dito upang ma-access ang orihinal na post

Naniniwala ang DuPage Health Coalition (DHC) na ang mga komunidad ay umunlad kapag LAHAT ng residente ay sapat na malusog upang magtrabaho at alagaan ang kanilang mga pamilya, tinutugunan ng mga programa ng DHC ang mga pagkakaiba sa kalusugan, pinapanatili ang kalusugan ng mga tao anuman ang kanilang kita. Mula noong 2001, pinangangalagaan ng programang Access DuPage ng DHC ang 65,000+ na hindi nakasegurong indibidwal sa pamamagitan ng malawak na network ng boluntaryo. Libu-libong mga manggagamot at bawat ospital ng County ang lumahok, na ang bawat dolyar sa direktang gastos ay tinutumbasan ng higit sa sampung dolyar sa mga donasyong serbisyo. Ang mga miyembro ay nagbabayad ng mababang copayment para sa mga serbisyo kabilang ang pangunahing pangangalaga, espesyalidad na pangangalaga, mga serbisyo sa ospital at mga gamot. Ang mga enrollees ay mga residente ng DuPage na may kita na mas mababa sa 2X ng Federal Poverty Level, hindi karapat-dapat para sa anumang iba pang programa.

Sa kabila ng pagsasabatas ng Affordable Care Act, marami ang nananatiling underinsured. Para tumugon, nag-aalok ang DHC ng Silver Access ACA Premium Assistance. Sa tulong ng premium, ang mga miyembro ay nakakakuha ng access sa isang mataas na kalidad, mas mababang gastos na plano. Ang DuPage Dispensary of Hope, isang libreng parmasya, ay ang tanging mapagkukunan ng uri nito sa DuPage. Karamihan sa mga hindi nakaseguro ay nagbabayad ng buong halaga ng mga gamot, madalas na wala o iniinom ito nang iba kaysa sa inireseta upang mabawasan ang mga gastos. Ito ay humahantong sa hindi kinakailangang pagpasok sa ospital, pagkakasakit, at maging ng pagkamatay. Tinutugunan ng DDOH ang problemang ito sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga indibidwal na mababa ang kita, hindi nakaseguro ng 350+ na gamot.

Itinatampok ng COVID-19 ang dati nating alam. Ang abot-kayang pag-access sa pangangalagang pangkalusugan ay mahalaga. Habang nagpupumilit ang mga pamilya at tagapagbigay ng kalusugan sa ilalim ng dalawahang pasanin ng sakuna sa ekonomiya at sakit sa epidemya, ang DHC ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang matiyak na LAHAT ay may access sa mga mapagkukunang kailangan nila upang manatiling malusog.

Ang DHC ay pinamamahalaan ng isang Lupon ng mga Direktor na binubuo ng mga pinuno mula sa lahat ng pangunahing tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan sa DuPage, mga ahensya ng serbisyong panlipunan, pati na rin ang komunidad sa pangkalahatan. Lubos na umaasa sa panlabas na pagpopondo, ang DHC ay may sari-sari na network ng mga kasosyo, na marami ang gumagawa ng malaking pondo taun-taon. Ang mga maingat na tagapangasiwa ng kanilang mga mapagkukunan, gaya ng ipinapakita ng isang 3rd magkakasunod na platinum na Guide Star na rating, 95% ng kita ay direktang napupunta sa pangangalaga ng pasyente. Dahil sa ibinahaging paniniwala na ang kita ay hindi dapat maging hadlang sa mabuting kalusugan, tinitiyak ng mga pakikipagtulungan ng DHC na sa DuPage, hindi. Kung ikaw ay nababagabag sa mga pagkakaiba sa kalusugan at/o gustong suportahan ang gawain ng DHC, bisitahin ang kanilang website.