May tanong tungkol sa Medical Debt Care DuPage?

Kami ay isang programa ng DuPage Health Coalition. Ang aming layunin ay tulungan ang mga taong nakatira sa DuPage County na may mga medikal na bayarin (nakaraan at kasalukuyan) na mag-aplay para sa tulong pinansyal. Mayroong maraming mga mapagkukunan na magagamit upang matulungan ang mga kliyente tulad ng mga aplikasyon para sa pangangalaga sa kawanggawa. Ang pangangalaga sa kawanggawa ay tumutulong sa mga pasyenteng may mababang kita sa pamamagitan ng pag-aalis at pagbabawas ng mga singil sa medikal. Tandaan: HINDI KAMI NAGBABAYAD NG MGA BILIL!

Mga kinakailangan:

  • Dapat nakatira sa DuPage County, ngunit ang mga serbisyong ibinigay sa labas ng county ay kwalipikado para sa pagsusuri.
  • Malugod na tinatanggap ang lahat ng katayuan sa imigrasyon!

Oo, maaari naming makilala at suriin ang iyong impormasyon. Maaaring may iba pang mga mapagkukunan na magagamit upang matulungan ka.

Hindi, kung nagbago ang iyong suweldo o katayuan sa trabaho, maaari kaming muling mag-apply kasama ang na-update na impormasyon at ipadala ito sa ospital para sa muling pagsasaalang-alang.

Hindi, ang aming mga serbisyo ay ganap na libre.

Oo, kasalukuyang tinutulungan lang namin ang mga taong nakatira sa DuPage County. Kung hindi ka nakatira sa DuPage County, tawagan ang numero ng tulong pinansyal sa iyong medikal na singil upang makita kung nag-aalok sila ng tulong pinansyal.

mailto:[email protected]Kung mayroon kang mga tanong na hindi nasasagot sa website na ito, mangyaring tumawag o mag-email sa isa sa aming mga miyembro ng koponan.

Daisy: (331) 806-3065 Brenda: (331) 806-3845
[email protected]