Medikal na Pangangalaga sa Utang DuPage

Pagtulong sa mga Pamilya sa DuPage County na Pangasiwaan ang kanilang Utang Medikal

Nahihirapang bayaran ang iyong mga medikal na bayarin? Baka makatulong tayo!

Medikal na Pangangalaga sa Utang DuPage
  • Tumutulong sa mga residente ng DuPage County na mag-aplay para sa mga programa ng tulong pinansyal (Hindi kami nagbabayad ng mga singil!)
  • Available sa mga taong may AT walang insurance
  • Lahat ng nakaraan o kasalukuyang mga medikal na bayarin, kabilang ang ospital, ambulansya, espesyalidad na pangangalaga, atbp. at ang mga nasa koleksyon ay kwalipikado para sa pagsusuri
  • Ang mga serbisyo ay ibinibigay nang personal o halos walang bayad

Mga kinakailangan:

  • Dapat nakatira sa DuPage County, ngunit ang mga serbisyong ibinigay sa labas ng county ay kwalipikado para sa pagsusuri.
  • Malugod na tinatanggap ang lahat ng katayuan sa imigrasyon!

Brochure ng Programa (Ingles + Espanyol)