Ikinokonekta ng Access sa DuPage ang mababang kita at walang insurance na mga residente ng DuPage County sa abot-kayang mga serbisyo sa pangunahing pangangalaga.

I-access ang Pagiging Karapat-dapat sa DuPage

Upang maging kwalipikado, dapat mong matugunan ang mga alituntuning ito:

  • Maging permanenteng residente ng DuPage County. Nangangahulugan ito na nakatira ka o nagnanais na manirahan sa DuPage County sa buong taon.
  • Maging lampas sa edad na 18. Kung ikaw ay 18 taong gulang o mas bata, maaari kang mag-aplay para sa AllKids health insurance. Tingnan ang pahina ng mapagkukunan para sa karagdagang impormasyon.
  • Mabuhay sa o mas mababa sa 250% ng kasalukuyang mga alituntunin ng pederal na linya ng kahirapan. Tingnan ang mga alituntunin dito.
  • Hindi karapat-dapat para sa ibang health insurance. Ang pagiging karapat-dapat para sa iba pang mga programa sa pangangalagang pangkalusugan tulad ng Medicaid, Medicare, ACA health insurance, mahal na employer-sponsored insurance, mga serbisyo sa kalusugan ng mag-aaral, COBRA, SSI, Family Care, Veterans Benefits, atbp. ay magreresulta sa hindi pagiging kwalipikado para sa Access DuPage.

Kung ikaw ay kwalipikado at nais na magpatala sa programa, tawagan ang aming opisina sa (630) 530-8370 at makipag-usap kay Karina, o hanapin ang intake site na pinakamalapit sa iyo.

Kung hindi ka sigurado kung karapat-dapat ka para sa aming programa, mangyaring tawagan ang aming opisina sa (630) 530-8370 para sa isang screening, o bisitahin ang aming pahina ng mapagkukunan upang malaman ang tungkol sa iba pang mapagkukunan ng pangangalagang pangkalusugan na maaaring available sa iyo.

Mga Alituntunin sa Pinakamataas na Kita (bago ang buwis)*

Laki ng pamilyaBuwanang KitaTaunang kita
1$3,038$36,450
2$4,108$49,300
3$5,179$62,150
4$6,250$75,000
5$7,321$87,850
6$8,392$100,700
Ang bawat karagdagang tao$1,071$12,850

*Ang mga alituntunin sa kita ay epektibo para sa 2023 na taon ng kalendaryo.