Ikinokonekta ng Access sa DuPage ang mababang kita at walang insurance na mga residente ng DuPage County sa abot-kayang mga serbisyo sa pangunahing pangangalaga.

Anong mga serbisyo ang makukuha sa pamamagitan ng Access DuPage?

Para sa bawat isa sa mga serbisyo, ang mga naka-enroll sa Access DuPage ay karaniwang nagbabayad ng katamtamang bayad.

 • Itinalaga ng Access DuPage ang bawat naka-enroll na miyembro sa isang doktor sa pangunahing pangangalaga o isang klinika na nagbibigay ng patuloy na pangunahing pangangalaga. Ang mga co-payment ay karaniwang nagkakahalaga ng hindi hihigit sa labinlimang dolyar para sa mga serbisyo sa pangunahing pangangalaga.
 • Kung inirerekomenda ng isang tagapagbigay ng pangunahing pangangalaga sa Access DuPage na magpatingin ang isang nakatala sa isang espesyalista, susubukan ng Access DuPage na humanap ng isang espesyalista na gagamutin sila. Karamihan sa espesyalidad na pangangalaga ay ibinibigay para sa mga co-payment mula lima hanggang labinlimang dolyar, bagama't ang ilang mga tagapagkaloob ay maaaring maningil ng mas mataas na mga rate, at ang ilang espesyal na pangangalaga ay maaaring hindi ibigay sa mas mababang halaga, sa desisyon ng espesyalista.
 • Karamihan sa mga serbisyo ng lab at diagnostic na iniutos ng doktor sa pangunahing pangangalaga o mga tinukoy na espesyalista ay saklaw ng programa at makukuha sa isang lokal na ospital para sa limang dolyar na co-payment bawat pagsubok.
 • Karamihan sa mga inireresetang gamot na iniutos ng doktor sa pangunahing pangangalaga o tinutukoy na mga espesyalista ay saklaw ng programa at makukuha sa mga piling parmasya ng DuPage County para sa mga co-payment mula sampung dolyar hanggang limampung dolyar. Ang mga generic na gamot na sakop ng Access DuPage ay dapat na nagkakahalaga ng hindi hihigit sa sampung dolyar at maaaring mas mura kung ang mga pasyente ay madalas na nag-aalok ng mga mas murang programa sa parmasya.

Ano ang mga serbisyo hindi magagamit sa pamamagitan ng Access DuPage?

 • Anumang serbisyo, pagsusuri sa lab, x-ray, at/o reseta na iniutos ng isang manggagamot maliban sa nakatalagang manggagamot o klinika ng Access DuPage, o mga espesyalista kung saan nag-refer ang Access DuPage ng isang pasyente
 • Pangangalagang ibinigay ng sinumang doktor nang walang pagtatalaga o referral ng Access DuPage
 • Pangangalaga sa Prenatal
 • Over the counter na gamot
 • Transportasyon ng ambulansya
 • Diagnosis at paggamot sa mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik*
 • Karamihan sa mga Pang-adultong Pagbabakuna*
 • Pangangalaga sa Ngipin*
 • Pagpaplano ng Pamilya/Pagkontrol sa Kapanganakan***

*Ang Pangangalaga sa Ngipin ay makukuha sa DuPage County Health Department. Mangyaring tingnan ang pahina ng mapagkukunan sa website na ito para sa link sa kanilang website at karagdagang impormasyon.

**Ang ilan sa mga serbisyong ito ay maaaring ibigay sa pagpapasya ng mga lokal na ospital o mga espesyalista: mangyaring makipag-ugnayan sa programa para sa karagdagang impormasyon.

***Ang mga serbisyong ito ay makukuha sa pamamagitan ng Access Community Health Network. Mangyaring bisitahin ang aming pahina ng mapagkukunan para sa isang listahan ng kanilang mga lokasyon at impormasyon sa pakikipag-ugnayan.