DuPage chăm sóc nợ y tế

Giúp đỡ các gia đình ở Quận DuPage xử lý nợ y tế của họ

Đấu tranh để trả tiền cho các hóa đơn y tế của bạn? Chúng tôi có thể giúp!

DuPage chăm sóc nợ y tế
  • Giúp cư dân Quận DuPage đăng ký các chương trình hỗ trợ tài chính (Chúng tôi không thanh toán hóa đơn!)
  • Dành cho những người có AND không có bảo hiểm
  • Tất cả các hóa đơn y tế trong quá khứ hoặc hiện tại, bao gồm bệnh viện, xe cứu thương, chăm sóc đặc biệt, v.v. và những hóa đơn trong bộ sưu tập đều đủ điều kiện để xem xét
  • Dịch vụ được cung cấp trực tiếp hoặc hầu như miễn phí

Yêu cầu:

  • Phải sống trong Quận DuPage, nhưng các dịch vụ được cung cấp bên ngoài quận đủ điều kiện để xem xét.
  • Tất cả các tình trạng nhập cư chào đón!

Brochure chương trình (tiếng Anh + tiếng Tây Ban Nha)