Mga Mask at Mga Kasanayan sa Pagta-mask

Paano Magsuot ng Maskara

Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), sa pangkalahatan, kapag mas malapit at mas matagal kang nakikipag-ugnayan sa iba, mas malaki ang panganib ng pagkalat ng COVID-19. Kung magpasya kang lumahok sa mga pampublikong aktibidad, patuloy na protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pang-araw-araw na mga aksyong pang-iwas. Hangga't maaari, magtago ng panakip sa mukha, tissue, at hand sanitizer na may hindi bababa sa 60% alcohol sa kamay. Mangyaring mag-click sa mga sumusunod na larawan upang palakihin.

Para sa karagdagang impormasyon kung paano magsagawa ng ligtas na kalinisan sa maskara, bisitahin ang website ng CDC dito. Para sa anumang mga katanungan, alalahanin, o komento, mangyaring makipag-ugnayan Kara Murphy, Pangulo ng DHC, o tumawag sa aming opisina sa (630) 510-8720.

Interesado sa pagsuporta sa ating COVID-19 PPE at mga pagsisikap sa pagbabakuna sa pamamagitan ng donasyon? Mangyaring mag-click dito!