Sử dụng/Lạm dụng Chất kích thích

HOPE DuPage

Đấu tranh với việc sử dụng Opioid? Tìm trợ giúp với HOPE DuPage. Một chi nhánh của Sở Y tế Quận DuPage, HOPE DuPage có các nguồn lực để giảm khả năng tiếp cận thuốc, giảm lạm dụng opioid, thúc đẩy quảng bá, giáo dục và phản ứng quá liều cũng như giúp điều trị và phục hồi

Đường dây trợ giúp IL Opioid

Gọi 833-234-6343 hoặc nhắn tin "HELP" tới 833234 để được trợ giúp. Đường dây trợ giúp của họ là nguồn tài nguyên công cộng duy nhất trên toàn tiểu bang để tìm kiếm các dịch vụ điều trị và phục hồi do sử dụng chất kích thích ở Illinois. Đường dây trợ giúp đề cập đến hàng trăm nhà cung cấp dịch vụ điều trị và phục hồi trên khắp Illinois và họ không điều hành bất kỳ chương trình điều trị nào. Dịch vụ đường dây trợ giúp luôn miễn phí và bảo mật.