Liên hệ chúng tôi

Nhân viên của DuPage Health Coalition sẵn sàng trả lời các câu hỏi hoặc giải quyết các mối quan tâm từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Nhân viên của chúng tôi cũng có thể có mặt qua điện thoại sau giờ làm việc. Xin lưu ý: Chúng tôi đóng cửa phục vụ bữa trưa từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều.

DuPage Health Coalition
511 Thornhill Drive, Suite C
Dòng Carol, IL 60188