Biểu trưng DuPage Dispensary of Hope (trong suốt)

Bạn có câu hỏi về DuPage Dispensary of Hope?

Việc sử dụng chương trình hiệu thuốc miễn phí của chúng tôi thật dễ dàng đối với các thành viên của Access DuPage; bạn tự động đủ điều kiện! Bạn chỉ cần mang theo thẻ Access DuPage khi đến hiệu thuốc để chứng minh bạn đủ điều kiện. Bạn có thể nhận thuốc miễn phí tới 90 ngày nếu đó là thuốc DDOH. Các loại thuốc Access DuPage khác chỉ có sẵn theo đơn thuốc 30 ngày tiêu chuẩn.

DuPage Dispensary of Hope có thể cung cấp thuốc trong tối đa 90 ngày cho mỗi lần thăm khám, với đơn thuốc hợp lệ.

Có một số cách để đưa đơn thuốc của bạn đến nhà thuốc miễn phí mới:

  1. Yêu cầu văn phòng bác sĩ của bạn cung cấp toa thuốc mới và mang đến DuPage Dispensary of Hope (nằm trong Nhà thuốc Ngoại trú của Trung tâm Chăm sóc DuPage).
  2. Yêu cầu văn phòng bác sĩ chuyển đơn thuốc của bạn theo phương thức điện tử đến Nhà thuốc ngoại trú của Trung tâm chăm sóc DuPage thông qua Surescripts hoặc bằng cách gửi fax yêu cầu đến 630.784.4284. Số điện thoại của nhà thuốc là 630.784.4288.
  3. Chuyển đơn thuốc hiện tại của bạn bằng cách liên hệ với nhà thuốc hiện tại của bạn và yêu cầu họ chuyển đơn thuốc của bạn đến Nhà thuốc ngoại trú của Trung tâm chăm sóc DuPage; số fax 630.784.4284, số điện thoại 630.784.4288.
  4. Liên hệ với Nhà thuốc ngoại trú DuPage Dispensary of Hope/DuPage Care Center tại 630.784.4288 và cho họ biết tên và số điện thoại của hiệu thuốc nơi bạn có đơn thuốc trong hồ sơ; họ có thể gọi cho nhà thuốc để được chuyển thuốc.

Một danh sách các loại thuốc miễn phí thường có sẵn nơi đây. Đôi khi có những loại thuốc khác không được liệt kê. Dược sĩ có thể cho bạn biết nếu có bất kỳ loại thuốc nào khác của bạn có sẵn miễn phí để nhận hoặc đặt hàng. Vui lòng gọi cho nhà thuốc để xác nhận rằng thuốc của bạn có sẵn.

Nhà thuốc ngoại trú của Trung tâm chăm sóc DuPage là nhà thuốc đủ dịch vụ. Điều này có nghĩa là ngoài các loại thuốc miễn phí có sẵn thông qua DuPage Dispensary of Hope, các loại thuốc khác cũng có sẵn để mua lẻ. Một danh sách các loại thuốc miễn phí thường có sẵn nơi đây. Đôi khi có những loại thuốc khác không được liệt kê. Dược sĩ có thể cho bạn biết nếu có bất kỳ loại thuốc nào khác của bạn có sẵn miễn phí để nhận hoặc đặt hàng.

Các thành viên của Access DuPage có thể nhận tất cả các loại thuốc của họ tại Nhà thuốc ngoại trú của Trung tâm chăm sóc DuPage. Vui lòng mang theo danh sách đầy đủ các loại thuốc của bạn khi đến hiệu thuốc. Nhà thuốc Hy vọng DuPage được liệt kê sẽ được cung cấp miễn phí; các loại thuốc khác có thể được cung cấp cùng với khoản đồng thanh toán tiêu chuẩn của bạn.

Nếu bạn có thắc mắc chưa được trả lời trên trang web này, hãy gọi 630-510-8720 máy lẻ. 203 hoặc e-mail [email protected]. Se habla español.

Để liên hệ với dược sĩ tại DuPage Dispensary of Hope, vui lòng gọi 630-784-4288. Fax có thể được gửi đến 630-784-4284.