Trở thành anh hùng: Có được sự tự tin để cứu một mạng sống

Chúc bạn vui vẻ khi học các Kỹ năng cứu mạng!

  • Thực hành CPR chỉ bằng tay
  • Sử dụng mẫu AED
  • Narcan/Giáo dục quá liều

Cơ hội dành cho các Đối tác Niềm tin và

Các tổ chức dựa vào cộng đồng ở Quận DuPage