Trong 20 năm, chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền cho những cư dân có thu nhập thấp, không có bảo hiểm của Quận DuPage.

DHC, cùng với các đối tác của chúng tôi và hàng ngàn tình nguyện viên, mở ra cánh cửa chăm sóc sức khỏe cho các gia đình có thu nhập thấp bằng cách tạo ra các chương trình sáng tạo kết nối bệnh nhân với dịch vụ chăm sóc chất lượng cao. Chúng tôi tin rằng toàn bộ cộng đồng của chúng ta sẽ phát triển mạnh khi mọi người có đủ sức khỏe để làm việc và chăm sóc gia đình của họ. Các đối tác của chúng tôi biến tầm nhìn đó thành hiện thực.

Những cộng sự của chúng ta