Liên minh Sức khỏe DuPage nhận được $25.000 Trợ cấp Nhu cầu Cộng đồng từ DuPage Foundation

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Quận DuPage, Illinois—Liên minh Y tế DuPage là một trong 37 tổ chức phi lợi nhuận của Quận DuPage nhận được tài trợ thông qua Chương trình Trợ cấp Nhu cầu Cộng đồng Mùa xuân của Quỹ DuPage (Nhu cầu Cộng đồng hoặc CNGP). Quỹ DuPage…

Tiếp tục đọcLiên minh Sức khỏe DuPage nhận được $25.000 Trợ cấp Nhu cầu Cộng đồng từ DuPage Foundation