Immigrant Community & Resources

Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights (ICIRR)

Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights (ICIRR) has a multitude of resources for immigrants and refugees, including the Immigrant Family Resource Program. For information on whether you or your family may qualify for public benefits or other types of assistance please call the Immigrant Family Resource Program (IFRP) Hotline at 1-855-IFRP-NOW (1-855-437-7669). Languages available are: Spanish, Arabic, Chinese (Mandarin), Korean, Polish, Russian, Vietnamese, English, Hindi and Gujarati. Visit https://www.icirr.org/ifrpnow for more information.

World Relief Chicagoland

World Relief Chicagoland serves the DuPage and Aurora communities and offers a number of resources for immigrants, including social services, English courses, and immigrant legal services. Click here to learn more.

Immigrant Solidarity DuPage

Immigrant Solidarity DuPage offers many resources and events to the immigrant community, including frequent cultural events, food pantry, and immigration clinics. Click here to learn more about ISD.

Mga Karapatan sa Pabahay para sa mga Imigranteng Nangungupahan

Ang Latino Policy Forum ay lumikha ng isang malalim na gabay na sumasaklaw sa mga pangunahing karapatan at patakaran sa pabahay para sa mga immigrant na nangungupahan na naninirahan sa Illinois, anuman ang katayuan sa imigrasyon. Kabilang dito ang mga proteksyon ng nangungupahan, mga responsibilidad at obligasyon ng panginoong maylupa, at mga libreng mapagkukunan ng pabahay. Nag-aalok din ito ng mga paglalarawan ng mga legal na proseso at karapatan sa mga interpreter/tagasalin sa mga legal na paglilitis, gayundin ng iba pang paraan para ipagtanggol ng mga immigrant na nangungupahan ang kanilang mga karapatan at mag-ulat ng hindi pantay na pagtrato.